Romanik - regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.romanik.pl

Aktualizacja z dnia 14.02.2023r.

§ I DEFINICJE
 1. Klient - jest to podmiot dla którego są świadczone usługi, lub z którym zostaje zawarta umowa sprzedaży, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa Polskiego
 2. Konsument - jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, która to czynność nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca - jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Ustawa nadaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik - jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną korzystająca ze Sklepu internetowego.
 5. Sprzedający, sprzedawca - jest to przedsiębiorstwo ROMANIK Andrzej Romanik, ul. Przemysłowa 10, 84-240 Reda , NIP 588-100-89-19.
 6. Cookies - jest to mały fragment tekstu, używany głównie do utrzymywania sesji np. logowania.
 7. Regulamin - jest to niniejszy regulamin.
 8. Sklep internetowy - jest to strona internetowa w domenie www.romanik.pl, na której jest prowadzony Sklep internetowy.
 9. Umowa sprzedaży - jest to umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawartą na zasadach określonych w Regulaminie oraz normowaną przez prawo polskie.
 10. Towar - jest to produkt udostępniony za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy ROMANIK, mogący być przedmiotem w Umowie sprzedaży.
 11. Konto Użytkownika- indywidualny panel, uruchomiony przez Sprzedawcę na rzecz Klienta i na jego żądanie (po dokonaniu rejestracji), w którym są gromadzone dane podane przez Klienta podczas rejestracji, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest warunkiem przeglądania Towarów czy złożenia samego zamówienia.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
§ II DANE SPRZEDAJĄCEGO
 1. ROMANIK Andrzej Romanik, ul. Przemysłowa 10, 84-240 Reda, sprzedaz@romanik.pl, tel.58 6780- 700, działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NR.EWD 09687/2004), o numerze NIP 588-100-89-19, o numerze REGON 190887493.
 2. Kontakt do biura obsługi Klienta: tel. 58 6780-700, adres e-mail: sprzedaz@romanik.pl.
 3. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem witryny sklepu internetowego znajdującego się pod adresem WWW.ROMANIK.PL.
§ III ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
  • brak dostępu do witryny sklepu internetowego lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu: siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi klient lub osoby trzecie,
  • problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta klient,
  • jakiekolwiek szkody wynikające z działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • szkody poniesione przez klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci internetowej wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Sprzedającego, w szczególności zainfekowaniem systemu klienta wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.
§ IV ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez okres całego roku. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient dokonuje zamówienia poprzez witrynę Sklepu. Zamówienie przez Klienta określonego Towaru stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedającego oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość na warunkach wynikających z treści Sklepu i niniejszego Regulaminu. Alternatywną formą złożenia zamówienia jest jego przesłanie na adres email sprzedaz@romanik.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP firmy na który ma zostać wystawiona faktura.
 3. Po skutecznym złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o zarejestrowaniu zamówienia, która stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oferty od Klienta. Otrzymanie wyżej wskazanej wiadomości e-mail oznacza przyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego towaru.
 4. Podczas składania zamówienia przez sklep internetowy Klient:
  • wybiera produkty z dostępnego na stronie asortymentu,
  • oznacza sposób dostawy oraz adres dostawy i dane na które ma zostać wystawiona faktura lub paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana na żądanie Klienta,
  • wybiera sposób płatności.
 5. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie powiadomić Klienta o zarejestrowaniu złożonego zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego złożenia, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.
 6. Miejscem realizacji dostaw Towarów zakupionych w Sklepie jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Czas realizacji zamówienia to standardowo 3 dni robocze, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 8. W sytuacji, w której zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, zostaje ono anulowane.
§ V ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przekazania towaru do wysłania i wystawienia paragonu lub faktury VAT.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail sprzedaz@romanik.pl lub pod numerem telefonu 58 6780-700.
§ VI FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA ZAMÓWIENIA
 1. Ceny wszystkich Towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen Towarów,
  • wprowadzania nowych Towarów do obowiązującej oferty.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 nie wpływa na ceny Towarów objętych zamówieniami złożonymi przed datą wejścia w życie nowych cen, promocji lub wyprzedaży.
 4. Opłata przepakowania paczki 5 zł netto.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • płatność gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku wysyłki za pobraniem do kwoty 1500 zł brutto,
  • płatność przelewem - przedpłata na konto,
  • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym Towaru.
 6. Dostawa Towaru jest realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską.
 7. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 8. Czas dostawy przesyłki z Towarem zakupionym przez Klienta przez firmę kurierską wynosi do 3 dni roboczych od daty wysłania Towaru.
 9. Sprzedający pobiera od Klienta zryczałtowane koszty wysyłki Towaru zakupionego w Sklepie, które wynoszą odpowiednio:
  • przelew, przedpłata: 23,00 zł netto
  • pobranie: 25,00 zł netto
  O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
§ VII GWARANCJA I REKLAMACJE
 1. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Informacje podane w opisach Towarów pochodzą od ich producentów oraz dystrybutorów.
 3. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są właściwie zabezpieczone i zapakowane, tak aby dotarły do Klienta w nienaruszonym stanie.
 4. Elementy objęte 6 miesięczną gwarancją:
  • bezpieczniki,
  • czujniki temperatury,
  • przyciski do pras transferowych,
  • wszystkie sprężyny w prasach i maszynach do druku farbami,
  • obudowa grzałki wykonana z blachy sprężystej,
  • wentylatory oraz mieszacze.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • Podzespołów, które uległy uszkodzeniu pod wpływem działania czynników zewnętrznych tj. woda, wyładowania elektrostatyczne i inne,
  • Elementów i podzespołów, które uległy uszkodzeniu w wyniku stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych,
  • Naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportowania lub Użytkowania niezgodnego z warunkami eksploatacji podanymi w instrukcji danego produktu, powstałe z winy lub niewiedzy Klienta,
  • Zużycia, uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych tj. taśma teflonowa, pasy transportowe w tunelach i proszkarkach, pianka silikonowa, poduszka powietrzna w płytach membranowych, lamp, szkła itp,
  • zaworów, dysz, gumowych uszczelek, filtra, siłownika, sprężyn gazowych,
  • grzałek w prasach do kubków.
 6. Bezpłatne dodatki i materiały reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta śladów uszkodzenia przesyłki lub jej otwarcia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i spisać protokół jej uszkodzenia.
 9. Do Towaru objętego reklamacją należy dołączyć dowód zakupu lub fakturę VAT, formularz reklamacyjny REKLAMACJA/NAPRAWA oraz ewentualną kartę gwarancyjną. Towar powinien zawierać oryginalne lub inne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu.
 10. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia Towaru do transportu nie podlegają reklamacji.
 11. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem następującego adresu email: sprzedaz@romanik.pl lub pod numerem telefonu 58 6780-700.
 12. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 30 dni.
 13. W reklamacji Klient powinien podać jej przyczynę oraz żądanie z nią związane. Klient ma prawo domagać się wymiany produktu na nowy (ewentualnie naprawę, jeżeli charakter produktu taką naprawę umożliwia), wymianę Towaru na inny Towar w tej samej cenie, obniżenia ceny Towaru lub zwrotu pieniędzy.
 14. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku reklamowanego Towaru Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje inny.
 15. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, odesłanie Towaru do Klienta odbywa się na koszt Sprzedającego.
 16. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt zwrotu reklamowanych Towarów ponosi Klient.
 17. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych, których wysyłka nie została wcześniej uzgodniona oraz nie został wypełniony formularz reklamacji/zwrotu.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych lub wizualnych, zachowując jednocześnie funkcjonalność Towaru zamówionego przez Klienta.
 19. Koszt wysyłki Towaru do reklamacji ponosi Klient. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, towar jest odsyłany do Klienta już na koszt Sprzedającego.
 20. Siłowniki w urządzeniach HA HAT HAH mają 12 miesięcy gwarancji.
§ VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To co Strony świadczyły w związku z zawartą umową ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zakupiony Towar należy odesłać na adres Sprzedającego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem WZÓR-ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 2. Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rzecz Sprzedającego oryginalnie zapakowanego Towaru wraz z dowodem zakupu/fakturą VAT, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwracane Towary muszą być kompletne. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 3. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwrotu Towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta będącego Konsumentem.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Płatność zostanie wstrzymana do chwili otrzymania przez Sprzedającego Towaru z powrotem.
 5. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami nie mają zastosowania postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
§ IX KONTO UŻYTKOWNIKA
 • Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Klientowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu, po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się, przy czym rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.
 • Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika za pośrednictwem adresu email sprzedaz@romanik.pl.
 • W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu w menu głównym kliknąć przycisk „Rejestracja”, który przenosi do widoku zakładania konta, a następnie: wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres email oraz adres, numer telefonu, NIP (w przypadku firm), zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w widoku zakładania konta. Dodatkowo należy odznaczyć lub zaznaczyć check-box dotyczący subskrypcji.
 • Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Klienta jego obowiązków.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 • Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@romanik.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.
§ X NEWSLETTER
 • W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy, w szczególności aktualnych promocjach.
 • Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.romanik.pl:
  • - podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej,
  • - wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści.
 • Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 • Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): sprzedaz@romanik.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.
§ XI DANE OSOBOWE KLIENTA
 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca wyznaczył pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres rodo@romanik.pl
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  • przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Klienta takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności,
  • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Klientów, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w marketingu bezpośrednim, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, agencje marketingowe, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta – podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi kurierskie, firmy spedytorskie).
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu, przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej;
  • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej);
  • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
  • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych;
  • w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;
  • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 6. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 8. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 9. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 10. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  • Klientów, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie.

   W celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;

  • Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

   W celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);

  • Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

   W celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności;

  • Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży.

   W celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, numer zamówienia wraz z informacją jaki konkretny towar reklamujesz i z jakiego powodu, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego, formę rekompensaty. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji;

  • Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   W celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Klient podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji;

  • pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
 11. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów korzystających ze Sklepu.
 12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 kancelaria@uodo.gov.pl
 13. Wszelkie uwagi lub prośby należy kierować na adres rodo@romanik.pl.
§ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze Sklepu podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie RODO, a także innych właściwych ustaw.
 3. Sprzedający postępuje zgodnie z kodeksem praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.romanik.pl bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.
 5. Korzystając ze strony www.romanik.pl Klient wyraża zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2021 roku.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  • zmiany w prawie,
  • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   • - zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
   • - zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
   • - zmiany w zakresie sposobów płatności,
   • - zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
   • - inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
§ XIII SERWIS
Przed wysyłką reklamowanego produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z paragrafem VII.

Przesyłki do serwisu prosimy odsyłać na adres:

ROMANIK Andrzej Romanik
ul. Przemysłowa 10
84-240 Reda

Kontakt telefoniczny z serwisem: 58 6780-700POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Przedsiębiorstwo ROMANIK Andrzej Romanik, ul. Przemysłowa 10, 84-240 Reda, NIP 5881008919 - operator sklepu internetowego www.romanik.pl (zwane dalej „operatorem sklepu internetowego”) gwarantuje Klientom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 1. Operator sklepu internetowego informuje, że nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu:
  • identyfikacji zalogowanego Klienta, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające Jego zainteresowaniom;
  • wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www, w tym także wycieku danych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • badania preferencji Klienta – uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych.
 4. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany tych ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator sklepu internetowego zastrzega, że wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze sklepu.