Regulamin sprzedaży internetowej

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt;

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Produkty – Towary, lub Usługi Podstawowe;

 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 6. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

 7. Towar Outletowy – Towar, w odniesieniu do którego Kupujący został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymogów zgodności z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.;

 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, albo świadczenie Usług Podstawowych lub Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;

 9. Usługi Elektroniczne (Usługi) — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Serwisu.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów. Kupujący może dokonać zakupu Produktów wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy, aktualny system operacyjny,

  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.

 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

 6. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

  1. w przypadku Towarów dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;

  2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;

 7. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez Sprzedawcę oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w ust. 8, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Serwisu.

 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.

 4. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika za pośrednictwem adresu email sprzedaz@romanik.pl.

 5. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu w menu głównym kliknąć przycisk „Rejestracja”, który przenosi do widoku zakładania konta, a następnie: wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres email oraz adres, numer telefonu, NIP (w przypadku firm), zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w widoku zakładania konta. Dodatkowo należy odznaczyć lub zaznaczyć check-box dotyczący subskrypcji.

 6. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Klienta jego obowiązków.

 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

 8. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@romanik.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.

 10. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży.

 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

 13. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

 14. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:

  1. dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;

  2. wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;

  3. udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.

 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.

 4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 6. W przypadku Towarów, które są Towarami Outletowymi, dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie check-boksa, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie Towaru niepełnowartościowego.

 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7.

 9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Produktów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

 10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zamówienia, może:

  1. przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,

  2. może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.

§ 5. Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.

 2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Produktów Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.

 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e- mail, na adres podany przez Kupującego.

 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktów nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.

 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§ 6. Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. płatność gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku wysyłki za pobraniem do kwoty 1500 zł brutto,

  2. płatność przelewem - przedpłata na konto,

  3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym Towaru.

 3. Dostawa Towaru jest realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską.

 4. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru Klientowi przez firmę kurierską.

 6. Sprzedający pobiera od Klienta zryczałtowane koszty wysyłki Towaru zakupionego w Sklepie, zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie.

 7. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktu, i anulować złożone zamówienie.

 8. Faktura jest doręczana Kupującemu wraz z przesyłką lub drogą elektroniczną (po wcześniejszym wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną) na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 9. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami netto.

 10. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

 11. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Towarów

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia lub poinformowaniu o możliwości osobistego odbioru zamówienia.

 2. Miejscem realizacji dostaw Towarów zakupionych w Sklepie jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Czas realizacji zamówienia to standardowo 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.

 5. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).

 6. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru.

 7. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów.

§ 8. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie:

  1. 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;

  2. 14 dni od dnia zawarcia Umowy — w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 5. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 6. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK koszty zwróconego Towaru.

 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego i następne.

§ 9. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową

 1. Rękojmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Towaru z Umową. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:

  1. termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;

  2. Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego.

§ 10. Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.

 2. Sprzedawca może:

  1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub

  2. dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,

 3. jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową.

 5. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Konsument lub PNPK odsyła go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Konsument lub PNPK.

 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.

§ 11. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z § 11 ust. 3;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;

  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 11 ust. 1;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

 5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

 6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na swój koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.

 3. Sprzedawca wyznaczył pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres rodo@romanik.pl

 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 • przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Klienta takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności,
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Klientów, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w marketingu bezpośrednim, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
 1. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, agencje marketingowe, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta – podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi kurierskie, firmy spedytorskie).
 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu, przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej;
 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej);
 • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych;
 • w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 1. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 3. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

 4. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 5. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

 • Klientów, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie.
 • W celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 • W celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
 • Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 • W celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności;
 • Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży.
 • W celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, numer zamówienia wraz z informacją jaki konkretny towar reklamujesz i z jakiego powodu, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego, formę rekompensaty. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji;
 • Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Klient podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji;
 • pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
 1. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów korzystających ze Sklepu.

 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 kancelaria@uodo.gov.pl

§ 13. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 14. Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

  1. bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;

  2. na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,

  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

  5. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.

 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 16. Reklamacje, gwarancje i wezwania

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania Usługi Podstawowej, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem www.romanik.pl/reklamacje

 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

 3. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

 4. Informacje podane w opisach Towarów pochodzą od ich producentów oraz dystrybutorów.

 5. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są właściwie zabezpieczone i zapakowane, tak aby dotarły do Klienta w nienaruszonym stanie.

 6. Bezpłatne dodatki i materiały reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.

 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta śladów uszkodzenia przesyłki lub jej otwarcia należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i spisać protokół jej uszkodzenia.

 9. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia Towaru do transportu nie podlegają reklamacji.

 10. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni.

 11. W reklamacji Klient powinien podać jej przyczynę oraz żądanie z nią związane. Klient ma prawo domagać się wymiany produktu na nowy (ewentualnie naprawę, jeżeli charakter produktu taką naprawę umożliwia), wymianę Towaru na inny Towar w tej samej cenie, obniżenia ceny Towaru lub zwrotu pieniędzy.

 12. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku reklamowanego Towaru Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje inny.

 13. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, odesłanie Towaru do Klienta odbywa się na koszt Sprzedającego.

 14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt zwrotu reklamowanych Towarów ponosi Klient.

 15. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych, których wysyłka nie została wcześniej uzgodniona oraz nie został wypełniony formularz reklamacji/zwrotu.

 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych lub wizualnych, zachowując jednocześnie funkcjonalność Towaru zamówionego przez Klienta.

 17. Koszt wysyłki Towaru do reklamacji ponosi Klient. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, towar jest odsyłany do Klienta już na koszt Sprzedającego.

 18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 19. W stosunkach między przedsiębiorcami producent nie udziela rękojmi.

 20. Gwarancja nie obejmuje:

 • Podzespołów, które uległy uszkodzeniu pod wpływem działania czynników zewnętrznych tj. woda, wyładowania elektrostatyczne i inne,
 • Elementów i podzespołów, które uległy uszkodzeniu w wyniku stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych,
 • Naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportowania lub Użytkowania niezgodnego z warunkami eksploatacji podanymi w instrukcji danego produktu, powstałe z winy lub niewiedzy Klienta,
 • Zużycia, uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych tj. taśmy teflonowej, teflonu oraz grzałek w prasach do kubków, pasów transportowych w tunelach i proszkarkach, pianek silikonowych, poduszek powietrznych w płytach membranowych, lampy, szkła, zaworów, dysz, gumowych uszczelek, filtra, siłownika, sprężyn gazowych, gumy w opaskach Simple, Simple Plus, pianki w opaskach HotMug,
 • zaworów, dysz, gumowych uszczelek, filtra, siłownika, sprężyn gazowych,
 • grzałek w prasach do kubków.
 1. Elementy objęte 6 miesięczną gwarancją:

 • bezpieczniki,
 • czujniki temperatury,
 • przyciski w maszynach,
 • wszystkie sprężyny w prasach i maszynach do druku farbami,
 • obudowa grzałki wykonana z blachy sprężystej,
 • wentylatory oraz mieszacze.
 1. Elementy objęte 12 miesięczną gwarancją:

 • Siłowniki w urządzeniach HA, HAT, HAH,

 • Jonizatory.

 1. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:

  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;

  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.

 3. Do Umów sprzedaży Towarów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

 4. Do Umów o świadczenie Usług Podstawowych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

 5. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

 6. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika, Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.

 7. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.

 8. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2024r.